or-79.jpg

ד"ר ליאת שטייר-לבני

מרצה בכירה. חוקרת שואה, קולנוע ותרבות ישראלית

ספרים

ניצולי שואה בקולנוע הישראלי

מדריך למידה לקורס 10551

מדריך למידה: האוניברסיטה הפתוחה 2004; 2012

מדריך הלמידה בוחן כיצד תוארו ניצולי השואה בקולנוע ובתרבות הישראליים משלהי שנות הארבעים עד ימינו. המדריך עוקב אחר המפגש המורכב בין ניצולי השואה לילידי הארץ ואחר השינוי ההדרגתי בתיאורם בתרבות הישראלית ובאימוצם אליה. המדריך דן בתאוריות של טראומה ובוחן את ייצוגן הקולנועי.

© 2014 Liat Steir-Livny. Designed by Boaz Albert