or-79.jpg

ד"ר ליאת שטייר-לבני

מרצה בכירה. חוקרת שואה, קולנוע ותרבות ישראלית

מאמרים

"שואה גם שלנו: מזרחים והומור שואה בתרבות הפופלרית בישראל"

ליאת שטייר-לבני 2018

סובר אריה (עורך), הצחוק: קובץ מאמרים רב תחומי בחקר ההומור

בפרק הראשון של העונה השניה בסדרת הדרמה הקומית המצליחה זגורי אימפריה (אולפני הרצליה, הוט, 2014 - 2015) מסרב בבר, אב המשפחה, לעמוד בצפירה ביום הזכרון לשואה ולגבורה. בבר, שמרגיש כי נזרק לשוליים על-ידי הממסד האשכנזי מצהיר כי ברגע שיתחילו להתייחס למצוקות של יהודי צפון-אפריקה בישראל, הוא יכבד את הטראומה של יהודי אירופה. פרק זה עורר תגובות נסערות בשיח הציבורי. רבים תהו האם צריך היה לחבר את השואה לסוגיות עדתייות? האם המונולוגים של בבר אינם זילות השואה? המאמר יטען כי הפרק משקף דיון חברתי-ץרבותי רחב יותר, המתקיים בעשורים האחרונים בארבע הסוגיות הבאות: הזיכרון החדש של השואה בישראל הדן בטראומה גם דרך ייצוגים הומוריסטיים וסאטיריים; הופעת הקונפליקט האשכנזי-מזרחי בטקסטים הומוריסטיים וסאטיריים על אודות השואה; קליטתם של מזרחים בחברה הישראלית וייצוגם בתרבות הישראלית. המאמר ינתח את הדרך שבה הפרק מהווה נדבך נוסף בארבע סוגיות אלו, תוך דיון בהומור כמנגנון הגנה, בחשיבות החברתית של ההומור ובתפקידו בשחרור אגרסיות ומתחים חברתיים

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

מילות מפתח:

. שואה , מזרחים ,תרבות ישראליתֿ הומור כמנגנון הגנה, עדתיות, קונפליקט אשכנזי מזרחי, עולים, מהגרים

הפניה ביבליוגרפית:

Steir-Livny, Liat. Jerusalem: Carmel, 2018, pp. 167-192 [Hebrew].

© 2014 Liat Steir-Livny. Designed by Boaz Albert