or-79.jpg

ד"ר ליאת שטייר-לבני

מרצה בכירה. חוקרת שואה, קולנוע ותרבות ישראלית

מאמרים

"תם הטקס: טקסים אלטרנטיבים ביום הזכרון לשואה ולגבורה"

ליאת שטייר-לבני 2016

מאמר זה עוסק בנושא שטרם נחקר באופן מקיף: ניתוח המאפיינים הצורניים והתוכניים של "הטקס האלטרנטיבי" של תיאטרון "תמונע" בתל אביב, הנחשב כיום הטקס האלטרנטיבי המרכזי המאמר יציג את המבנה הקונספטואלי של הטקס, את התמות המרכזיות העולות ממנו בישראל, ואת הקשר בינן ובין השיח הציבורי החדש בנושא, ויעלה את השאלה מהי "אלטרנטיבה" בהקשר הטקסי של זיכרון השואה. נושא זה ייבחן לאור התיאוריה של אודי לבל וגל חרמוני על טקסים תוך-פרדיגמטיים (שאינם אלטרנטיביים) וחוץ-פרדיגמטיים (אלטרנטיביים). לטענתם, טקסים תוך-פרדיגמטיים, גם אם יש בהם ריבוי של מקורות ומחברים, אינם מייצרים מגוון של קולות המבטאים נקודות ראות והשקפות שונות אלא משחזרים את הנרטיב ההגמוני. הטקסים הללו משקפים פרקטיקות טקסיות: הם מתקיימים בזמן ובמרחב ייחודים; מתאפיינים בריחוק של יחסי צופה ונצפה (אין דיאלוג ביניהם); ואינם חותרים תחת סיפור הלקח הלאומי. טקסים חוץ- פרדיגמטיים, לעומת זאת, יוצאים כנגד פרדיגמת הזיכרון הלאומי: הם מתנהלים במרחב שאיננו ייעודי לטקסי זיכרון; מפנים עורף לטקסטים מהרפרטואר הקנוני; מחלנים את "הזמן הקדוש" באמצעות המרת פרקטיקות טקסיות בפרקטיקות יומיומיות; ומבטלים את המוות כמקשר בין לאור חלוקה זו יבדוק המאמר אם הטקסים ב"תמונע", החורגים מהתמות של עבר לעתיד. הטקסים הממלכתיים, הם אכן "אלטרנטיביים".

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

מילות מפתח:

הפניה ביבליוגרפית:

© 2014 Liat Steir-Livny. Designed by Boaz Albert