or-79.jpg

ד"ר ליאת שטייר-לבני

מרצה בכירה. חוקרת שואה, קולנוע ותרבות ישראלית

מאמרים

"היברידיות בטלויזיה הישראלית - עבודה ערבית, הסיטקום הערבי-ישראלי הראשון,

ליאת שטייר-לבני ועדיה מנדלסון-מעוז 2011

במאמר זה נבחן כיצד הסדרה "עבודה ערבית" מייצגת את זהותם השסועה של הערבים הישראליים. טענתנו המרכזית היא כי יצירה זו שינתה את אופן ההצגה של הערבי הישראלי בטלוויזיה הישראלית מבחינת הנראות של הערבי הישראלי בטלוויזיה עד כה, מבחינת טיב הנראות ומבחינת האינטראקציה של קבוצת המיעוט עם קבוצת הרוב. קורפוס הפרקים שבו נדון ואשר דרכו נבסס את טענתנו נע סביב שלוש תמות מרכזיות המבטאות את הסיטואציה הקונפליקטואלית שבה נתון הערבי הישראלי: מקומה של תעודת הזהות הישראלית ככלי להצגת הזהות ההיברידית; היחס לחגי ישראל ולהיסטוריה היהודית המוצגים בסדרה כהזדמנות למשחקי תפקידים; וייצוג יום העצמאות/הנכּבּה, היוצר זיקוק של הקונפליקט הפלסטיני-ישראלי כביטוי לתפיסה הפוליסמית שמבטאת הסדרה. הדיון בתמות אלו בסדרה ייבחן בהינתן ההשוואה לדרך שבה נושאים אלו מופיעים ביצירותיו הספרותיות של קשוע.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

מילות מפתח:

הפניה ביבליוגרפית:

© 2014 Liat Steir-Livny. Designed by Boaz Albert