or-79.jpg

ד"ר ליאת שטייר-לבני

מרצה בכירה. חוקרת שואה, קולנוע ותרבות ישראלית

מאמרים

"מציאות מדומה: דימוי החברה היישובית, השואה ושארית הפליטה בסרט "בית אבי" (1947)"

ליאת שטייר-לבני 2000

בריחים של שתיקה, משואה

בין 1945 ל 1948 הופקו בארץ-ישראל מספר סרטים עלילתיים ודוקומנטרים העוסקים בניצולי השואה. המחוייבות לחזון הלאומי היתה אדירה והסרטים עוצבו לפי תבניותנרטיביות דומות. הסרטים הדוקומנטריים מציגים באקספוזיציה קצרה את בעיית הניצולים באירופה; גוף הסרט המציג בהרחבה את הקשר הבלתי נפרד בין הניצולים לבין ארץ-ישראל, ואת המוטיבציה הציונית הבלתי מתפשרת שלהם. ניתן דגש רב למעלותיה של הארץ ולהשתלבותם המיידית של הניצולים בה, כאשר זה מול זה מוצבים שני עולמות מנוגדים -ארץ-ישראל מול הגולה, החלוץ מול היהודי ׳הישן׳, הרואיות מול מוות מביש; הסיום כולל קריאה לפתרון בעיית הניצולים -עזרה בהבאתם לארץ. הסרטים עלילתיים פותחים בהצגת דמות ניצול בעייתי המגיע לארץ שבור ונטול חיים, לאורך הסרט הוא מתוודע אל אורח החיים הארץ-ישראלי ובסיומו של הסרט הוא משתקם והופך ל״יהודי חדש״. הסרטים שיקפו את הדימוי העצמי של היישוב ואת הדימויים שיוחסו לניצולי במאמר זה אבהן דימויים אלו דרך הסרט העלילתי ״בית אבי״, המהווה אב-טיפוס לסרטי אותה תקופה מבחינת התפישות והרעיונות שהוצגו בהם.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

מילות מפתח:

שואה, ניצולי שואה, ציונות, יישוב, יישוב ארץ-ישראלי, קולנוע ישראלי

הפניה ביבליוגרפית:

© 2014 Liat Steir-Livny. Designed by Boaz Albert