top of page

Mizrahi Jews and Holocaust Humor in Israeli Popular Culture

Liat Steir-Livny 2018

Mizrahi Jews and Holocaust Humor in Israeli Popular Culture

Laughter: Anthology of Multi-Disciplinary Articles in Humor Research

and satire by the victims, their offspring, and their surrounding society is different,

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Keywords:

Holocaust, Israeli culture, Holocaust commemoration, Holocaust remembrance, Holocaust representations, collective memory, Mizrahim, Ethnic conflict, Immigrants, Immigration, Holocaust,.

Reference:

Steir-Livny, Liat. "Mizrahi Jews and Holocaust Humor in Israeli Popular Culture". Laughter: Anthology of Multi-Disciplinary Articles in Humor Research. Jerusalem: Carmel, 2018, pp. 167-192 [Hebrew].

"שואה גם שלנו: מזרחים והומור שואה בתרבות הפופלרית בישראל"

ליאת שטייר-לבני 2018

Mizrahi Jews and Holocaust Humor in Israeli Popular Culture

סובר אריה (עורך), הצחוק: קובץ מאמרים רב תחומי בחקר ההומור

בפרק הראשון של העונה השניה בסדרת הדרמה הקומית המצליחה זגורי אימפריה (אולפני הרצליה, הוט, 2014 - 2015) מסרב בבר, אב המשפחה, לעמוד בצפירה ביום הזכרון לשואה ולגבורה. בבר, שמרגיש כי נזרק לשוליים על-ידי הממסד האשכנזי מצהיר כי ברגע שיתחילו להתייחס למצוקות של יהודי צפון-אפריקה בישראל, הוא יכבד את הטראומה של יהודי אירופה. פרק זה עורר תגובות נסערות בשיח הציבורי. רבים תהו האם צריך היה לחבר את השואה לסוגיות עדתייות? האם המונולוגים של בבר אינם זילות השואה? המאמר יטען כי הפרק משקף דיון חברתי-ץרבותי רחב יותר, המתקיים בעשורים האחרונים בארבע הסוגיות הבאות: הזיכרון החדש של השואה בישראל הדן בטראומה גם דרך ייצוגים הומוריסטיים וסאטיריים; הופעת הקונפליקט האשכנזי-מזרחי בטקסטים הומוריסטיים וסאטיריים על אודות השואה; קליטתם של מזרחים בחברה הישראלית וייצוגם בתרבות הישראלית. המאמר ינתח את הדרך שבה הפרק מהווה נדבך נוסף בארבע סוגיות אלו, תוך דיון בהומור כמנגנון הגנה, בחשיבות החברתית של ההומור ובתפקידו בשחרור אגרסיות ומתחים חברתיים

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Keywords:

. שואה , מזרחים ,תרבות ישראליתֿ הומור כמנגנון הגנה, עדתיות, קונפליקט אשכנזי מזרחי, עולים, מהגרים

Reference:

"שטייר-לבני ליאת, שואה גם שלנו: מזרחים והומור שואה בתרבות הפופלרית בישראל", בתוך: סובר אריה (עורך), הצחוק: קובץ מאמרים רב תחומי בחקר ההומור, ירושלים: כרמל, 2018, עמ' 167 – 192.

bottom of page