top of page

Illegal immigration in The Illegals

Liat Steir-Livny 2006

Illegal immigration in The Illegals

Iyunim Bitkumat Israel

The article analyses Meir Levin's film "The Illegals" (1948). It is the only film that documented real time illegal immigration. The article tells the film's production fantastic story and explains how failed distribution methods prevented it from reaching the audience in time.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Keywords:

Holocaust commemoration, Holocaust remembrance, Holocaust representations, collective memory, illegal immigration, cinema, Holocaust, Holocaust survivors, AFH, British mandate, Meir Levin, The illegals

Reference:

Steir-Livny, Liat. "Illegal immigration in The Illegals". Iyunim Bitkumat Israel. vol.15, Ben-Gurion Institute, 2006, pp 393-412 [Hebrew].

"סיפור הפקתו של - The Illegalsהסרט הראשון באורך מלא שתיעד עליה בלתי לגאלית" .

ליאת שטייר-לבני 2006

Illegal immigration in The Illegals

עיונים בתקומת ישראל

בשנים 1945 - 1948 עסקו ארגונים ציוניים מרכזיים בארץ ישראל ובארצות הברית במתקפה -תקשורתית עולמית, שמטרתה היתה לשכנע את העולם לתמוך בהקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. במסגרת מסע תעמולה זה הפיקו הארגונים הללו סרטים רבים שתיארו את מצבם הקשה של ניצולי השואה, ועסקו בשאיפות של רבים מהם להגר לארץ. הם פנו לקהלי יעד רבים ומגוונים, הופתו בעולם ועזרו לגייס מיליוני דולרים לתנועה הציונית. "הבלתי לגלים" הוא אחד הסרטים החשובים ביותר מבחינה היסטורית שנעשו באותה תקופה. זהו הסרט הראשון באורך מלא שהצליח לתעד בזמן אמת את מסעם של ניצולי השואה בעליה ב' מאירופה לארץ-ישראל עד לתפיסתם בידי הבריטים. מאמר זה מעמיד במרכזו את סיפור הפקתו של הסרט, ועוקב אחר נסיונות ההפצה הכושלים שלו שהביאו לכך שאחד הסרטים ההיסטוריים החשובים ביותר בדברי ימי הציונות שקע בתהום הנשייה.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

מילות מפתח

אמריקנים עבור ההגנה, עליה בלתי לגלית, מאיר לוין, הבלתי לגלים, שואה, ניצולי שואה

הפניה ביבליוגרפית

שטייר-לבני, ליאת, "סיפור הפקתו של - The Illegalsהסרט הראשון באורך מלא שתיעד עליה בלתי לגאלית", בתוך: עיונים בתקומת ישראל, 15, מכון בן-גוריון, 2006, עמ' 393-412 .

bottom of page