top of page

Hybridity in Israeli television - the first Israeli-Arab sitcom

Liat Steir-Livny & Adia Mendelson-Maoz 2011

Hybridity in Israeli television - the first Israeli-Arab sitcom

Media Frames [Misgarot media]

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Keywords:

Sayed Kashua, Arab Labour, Israeli TV, Israeli culture, Israeli-Arab conflict, Arab representations

Reference:

Steir-Livny, Liat & Adia Mendelson-Maoz. "Hybridity in Israeli television - the first Israeli-Arab sitcom". Media Frames [Misgarot media]. 6, 2011, pp. 31-59. [Hebrew].

"היברידיות בטלויזיה הישראלית - עבודה ערבית, הסיטקום הערבי-ישראלי הראשון,

ליאת שטייר-לבני ועדיה מנדלסון-מעוז 2011

במאמר זה נבחן כיצד הסדרה "עבודה ערבית" מייצגת את זהותם השסועה של הערבים הישראליים. טענתנו המרכזית היא כי יצירה זו שינתה את אופן ההצגה של הערבי הישראלי בטלוויזיה הישראלית מבחינת הנראות של הערבי הישראלי בטלוויזיה עד כה, מבחינת טיב הנראות ומבחינת האינטראקציה של קבוצת המיעוט עם קבוצת הרוב. קורפוס הפרקים שבו נדון ואשר דרכו נבסס את טענתנו נע סביב שלוש תמות מרכזיות המבטאות את הסיטואציה הקונפליקטואלית שבה נתון הערבי הישראלי: מקומה של תעודת הזהות הישראלית ככלי להצגת הזהות ההיברידית; היחס לחגי ישראל ולהיסטוריה היהודית המוצגים בסדרה כהזדמנות למשחקי תפקידים; וייצוג יום העצמאות/הנכּבּה, היוצר זיקוק של הקונפליקט הפלסטיני-ישראלי כביטוי לתפיסה הפוליסמית שמבטאת הסדרה. הדיון בתמות אלו בסדרה ייבחן בהינתן ההשוואה לדרך שבה נושאים אלו מופיעים ביצירותיו הספרותיות של קשוע.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

מילות מפתח

הפניה ביבליוגרפית

שטייר-לבני ליאת ומנדלסון-מעוז עדיה, "היברידיות בטלויזיה הישראלית – עבודה ערבית, הסיטקום הערבי-ישראלי הראשון, מסגרות מדיה, 6, 2011, עמ' 59-31.

bottom of page